1945:”Državno Dobro” se razvija i uz pomoć logoraša

Nastavak sjećanja o tome kako se radilo od 1945. na Državom dobru.

U Novo Topoli je bio formiran Iogor od Nijemaca iz koga su uzimati kao radna snaga za obavijanje poljoprivrednih radova, popravijanje stanova i štala, Formirane su i neke radionice (bravarska, kovačka. mehaničarska) U tim radionicama radili su samo ljudi iz lugora, a bilo je i nekoiiko naših radnika među njima je bio i kovač Stevo Ilić iz Karajzovaca. Odmah se pokazala potreba za formiranjem veće menze gdje bi se hranili logoraši, ostali radnici i siužbenici imanja.

Hranu smo dobijali trebovanjima od Narodnog odbora sreza Bosanska Gradiška.  Jednu zgradu u blizini ekonomskog dvorišta osposobiil smo za Radnički dom u kojem se okupljaia omladina (sa imanja i okolnih sela). Bila je formirana prva Omladinska organizacija, u koiem su bili i bivši Skojevci), Sekretar je bila Mira Risojević, ona je bila pomoćnik mljekara.

Formirana je i prva Sindikalna podružnica a prvi predsjednik podružnice izabran je Jovo Marković, a sekretar je bio (Ljubomir Lakić). Blagajnlk je bio Pane Šestić. Bila su još dva člana Upravnog odbora.

Ministarstvo poljoprivrede posudilo je dva inžinjera iz Hrvaiske (Krstu Kiša, stočara i Nikolu Mateka. ratara). Svako veče je bila dispozicija rada, na kojoj sa direktorom zajedno, izvršavali referisanje izvršenih radova. završenog rada, primani su zadatci za nastavak radova narednog dana, Biia je formirana i tzv. treća grana, koja se bavila kapitalnom izgradnjom (adaptacijom budućih stanova i ostalih potrebnih prostorija). Do zime je smješten veliki broj Ijudi. Pojedine radionice su stavljene u pokret. Raspoređivanje radnika i zaprega na radna mjesta i tekuće poslove svakog dana pripalo je Ljubomiru Lakiću.

Na jutarnjim dispozicijama raspoređivani su radnici i zaprege na prioritetne radove koji su se trebaii toga dana izvršiti iIi koji su se morali izvršiti u dogledno vrijeme.

klumpenmacher

Po odobrenju Komande logora iz Nove Topole osposobljene su dvije veće zgrade, u koje su smješteni logoraši, Oni su bili raspoređeni na stalna radna mjesta. Naši radnici su bili slabo obučeni i odjeveni. Odvojen je jedan Nijemac logoraš koji je pravio klompe za radnike. Veći dio tekstilne odjeće dobijan je od NO Bos. Gradiška i od Crvenog krsta, Pokrenut je mlin u Novoj Topoli koji  je mnogo koristio, jer je od njegovog ušura korišteno brašno za hljeb. Ostaio je korišteno za stočnu hranu.

Drugom poiovinom mjeseca oktobra preuzete su junice koje su stigle lađama u Vukovar. To je također bila pomoć UNRRA-e Junice su bile sivosmeđe alpske pasmine. Preuzeto je oko 60 komada na Vukovarskom imanju ‘Ovčara“.

Zbug nedostatka radne snage išli su i 10 Iogoraša i 2 naoružana čuvara. Junice smo transponovane željeznlčkim vagonima do Okučana. a odatie pješke. Željeznica je bila jako opterećena, pa se uz velike napore stiglo do Okučana. Taj put je trajao oko osam dana. Najveća je borba bila za pojenje stoke, jer je na prugama bilo otežano snabdjevanje vodom. Hrana za stoku dobivena je od samog imanja Ovčara. Za ove junice bile su pripremljene postojeće adaptirane štale.

Stočari su bill logoraš Anton Kale, koji je bio pravi stručnjak za taj posao. Dobijeno je također i deset pari kobila od UNRRA-e koje su bile smještene u Osjeku na Tenskom Antunovcu, jedno] od uprava Poljoprivrednog dobra Osijek.

Kobile su dopremili u Novu Topolu. Veiiki doprinos kod izbora kobila za naše Dobro imao je  Risto Antunović, tadašnji generalni direktor Poljoprivrednog dobra Beije.  Nije bilo dovoljno orme, za  zaprege. Po saznanju da ih izrađuje Vojno tehnički zavod u Sarajevu naručeno je dvadesel pari ormi i dvadeset komada zaprežnih kola, Nacne za koia pravili su sami, točkovi su biii drveni okovani žeijeznim šinama.

Do dobivanja ove opreme, jedan broj muia davani su seljacima na posudbu da obavljaju Jesenju sjetvu, a jedan broj koristili u  poslovima na imanju. U nedostatku opreme kupljeni su štrikovi-kajase i povodce  ulare, Pred kraj mjeseca oktobra 1945 došla je naredba da u preduzeću “Mesopromet” Beograd preuzmu svinje za tov. Na taj put išli su Lakić  i dva pratioca. Iz Beograda su se uputili na Ub jer je  trebalo da se izvrši nakup svinja Pošto tu nisu našli svinje vratili su se opet u Beograd ali svinja nije biio U januaru mjesecu 1945. godine preuzeli su u Subotici 200 komada nazimadi, vozom dopremili do Okučana i kamionima do Nove Topole.

(nastavit će se)

Komentariši