1946: Omladina i radne akcije

 

Na Državno poljoprivredno dobro u Novoj Topoli došao sam početkom aprila 1948. godine i zaposlio se kao skladištar na upravi Bosanski Aleksandrovac.

Tadašnja Uprava Bos. Aleksandrovac je imala preko 70 ha zemlje, 55 muznih krava, 4 para konja i nekoliko stotina kunića. 40 zaposlenih radnika, od kojih većina omladine ispod 17 godina. Svega 5 radnika je bilo starije od 25 godina, prosječna starosna slruktura je iznosila 18 godina.

Disciplina je bila izvanredna kod izvođenja radnih zadataka kao l kod ostalih aktivnosti opismenjavanja, priprema priredbi pjevačkih horova, priređivanja drugarskih večeri sa humorom, pisanja zidnih novina. organizovanja takmičenja u sportu, šahu i izletima.

U to vrijeme, pored akcija koje smo organizovali u kolektivu išlo se i na akcije koje su organizovali Opštinski i Sreski Komitet omladine. Nikad se nije postavljalo pitanje odlaska nekog od omladinaca na saveznu, republičku, oblasnu, sresku ili Iokalnu radnu akciju. Bilo je velikih poteškoća da se udovolji svim zahtijevima za odlazak na akcije jer su među omladinom vladali visok radni elan i raspoloženje za izgradnju zemlje.

domst2

U kolektivu je vladala velika odgovornost i samokritičnost, tako da is svako ko iz bilo kojih razloga nije mogao prihvatiti takav tempo rada, na partijskim, sindikalnim i omladinskim sastancima tražio je neke olakšice ili je molio da odstupi. U takvim slučajevima sporna pitanja sa radnicima rješavao je njihov rukovodilac. Štete koje je radnik pričinjavao kolektivu iIi trećim licima ocjenjivane su i utvrđivane komisijski. Štetu koju je radnik uzrokovao slučajno sam je plaćao, za one uzrokovane nehajom dobijao je pismenu opomenu i snosio posledice.

pruga

Radnicima koji su se na radu zalagali iznad prosjeka. usmeno su pohvaljivani za vrlo dobar rad, pismeno za odličan rad. koji se pratio tokom čitave godine i jedne radne sezone,  100% jednomjesečnog Iičnog dohotka uz pismeno priznanje i predlaganje za odlazak u odmaraiište SSJ, Za ovaj odmor su predlagani udarnici, inovatori i radnici koji su ostvarivali posebne rezultate u obnovi i izgradnji ratom porušene zemlje. Odličan rad se mjerio kvalitetom i kvantitetom uz prebačeni učinak 50%, uštedu u gorivu i mazivu, troškovima održavanja i dr.

12

Radnici su dobijali besplatne odmore u odmaralištima koja su. za ove prilike, bila dobro uređena i sa dobro organizovanim kulturno-zabavnim programom sportskim igrama i izletima. Te prve godine iza rata sve aktivnosti na Dobru bile su praćene takmičenjima sa drugim Dobrima. Više puta je dobijalo prelaznu zastavu sindikata Bosne i Hercegovine i Jugosiavije. Osvajanje prelazne zastave je označavalo najbolje poljoprivredno dobro u Republici, odnosno Jugoslaviji. Godine 1952. dobili smo i prelaznu zastavu glavne Direkcije upravnih poljoprivrednih dobara u Sarajevu, zastavicu nam je uručio drug Rudi Kolak.

drago

Po sjećanu Drage Spasojevića.

(nastavit će se)

Komentariši