Informacija o pojavi visokopatogene influnce ptica

U januaru i početkom februaru 2020. godine u zemljama Evropske unije, Poljskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Rumuniji kod domaće peradi i divljih ptica je utvrđena pojava visokopatogene influence ptica  podtipa H5N8.

Influenca ptica ili ptičija gripa, ranijeg naziva Kokošja kuga (lat.Pestis avium), je visoko kontagiozna virusna bolest ptica uzrokovana  virusom influence tip A.

Od virusa influence tip A osim ptica mogu da obole domaće svinje i drugi sisari uključujući i ljude.

Na osnovu sposobnosti da izazovu bolest (patogenosti) kod prijemljive peradi podjeljeni su u dvije grupe:

(a) virusi viskopatogene influence ptica uzrokuju vrlo tešku bolest koju karakterizira generalizirana infekcija zaražene peradi i koja može da ima za posljedicu visoku stopu smrtnosti (do 100%) i

(b) virusi niskopatogene inflence ptica uzrokuju blagu, pretežno dišnu bolest peradi.

Influenca ptica se nalazi na listi zaraznih i parazitskih bolesti Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), te se pojava bolesti mora prijaviti nadležnom organu i suzbijati po zakonu.

Zadnja pojava visokopatogene influence ptica na teritoriji Republike Srpske je bila 2017. godine.

Divlje ptice, naročito migratorne vodene ptice, vrlo su važni rezervoari virusa influence A.

Važno je istaknuti da one rijetko pokazuju kliničke znakove bolesti, a mogu normalno da imaju virus inluence u respiratornom i intestinalnom traktu.

Primarni unos virusa influence u peradarske farme najvjerovatnije potiče od direktnog kontakta sa divljim pticama ili indirektnog kontakta preko kontaminirane hrane i vode, a može se prenijeti i kontaminiranom obućom, steljom i drugim nosačima, predmetima koji se koriste na farmi.

Izvori virusa influence A su sekreti respiratornog trakta, fekalije i uginule zaražene ptice. Fekalije sadrže visoku koncentraciju virusa i kontaminiraju sve sa čime dođu u kontakt.

Visokopatogeni virusi u vanjskoj sredini mogu ostati infektivni duži period posebno u vrijeme niskih temperatura zraka.

S obzirom na pojavu i širenje visokopatogene influence ptica u Evropi, te opasnosti da se pojavi i u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj podsjećamo vlasnike i držaoce peradi da su dužni u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj preduzeti mjere za sprječavanje pojave i širenja zaraznih bolesti i zoonoza, odnosno:

  • da obezbjede ekonomska dvorišta i objekta gdje borave životinje od nekontrolisanog ulaska i izlaska ljudi, životinja i vozila,
  • da postave i održavaju uređaje za dezinfekciju lica i vozila koja ulaze u ekonomsko dvorište i životinjske nastambe i da se radnicima i posjetiocima obezbijedi zaštitna odjeća i obuća,
  • da izbjegavaju hranjenje svinja sa pomijama,
  • da izbjegavaju držanje životinja na otvorenom,
  • da sprječavaju kontakt divljih i domaćih životinja,
  • da svaku promjenu zdravstvenog stanja životinja i obavezno sve uginule životinje prijave u ovlaštenu veterinarsku organizaciju.

Dužnost veterinara je da putem nadležne veterinarske organizacije dostavi odgovarajuće uzorke na laboratorijske pretrage radi potvrde ili isključenja bolesti.

Takođe, pozivamo korisnike lovišta da prijave nađene uginule divlje ptice veterinaru ili veterinarskom inspektoru.

U slučaju postavljanja sumnje na influencu ptica sprovode se mjere u skladu sa Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Službeni glasnik BiH“, broj 35/10) i sa Dijagnostičkim priručnikom za influencu ptica ( „Službeni glasnik BiH“, broj 74/10).

Za više informacija kontaktirajte svog veterinara.