KROZ PROJEKT ‘SMILE’ U ODRŽIVOJ URBANOJ MOBILNOSTI

Grad Gradiška, u saradnji sa agencijom LIR Evolution, u okviru ADRION projekta SMILE, radi na pripremi Plana održive urbane mobilnosti (SUMP). SUMP je u skladu sa smjernicama koje preporučuje Europska unija. U dosadašnjim aktivnostima pripremljeni su scenariji mobilnosti, razvijen je upitnik za prikupljanje podataka od svih ključnih aktera i održani su preliminarni sastanci kako bi se odredile glavne smjernice za daljnji razvoj mobilnosti na području Gradiške.

Gradiška u koordinaciji sa LIR Evolution, radi na izradi Urbanističkog plana održive mobilnosti – SUMP u okviru projekta Adrion SMILE. SUMP se zasniva na opštim smjernicama koje preporučuje Evropska unija. Kao rezultat već provedenih aktivnosti, Grad je pripremio scenarije mobilnosti, razvio upitnik za prikupljanje informacija od ključnih aktera i organizirao sastanke kako bi odredio glavne smjernice za daljnji razvoj mobilnosti na području Gradiške.

Koncept SUMP u planiranju mobilnosti predstavlja predanost potrebama svih zainteresiranih strana i ističe upotrebu aktivnih načina prijevoza, posebno pješačenja i biciklizma. Pitanja kao što su zagađenje bukom i emisije stakleničkih plinova iz transporta su takođe veoma važna.

Komentariši