PRIRODNO-GEOGRAFSKI USLOVI

Nova Topola sa okolinom je ravničarska aluvijalna ravan Lijevča polja, dijela Peripanonije, odnosno Panonske nizije. Nakon povlačenj Panonskog mora, tokom mlađeg pliocena i tokom diluvijuma, vršeno je taloženje, a u manjoj mjeri odnošenje materijala prilokom povlačenja voda Paratisa (zaliva Pabonskog mora).

Lijevče polje je blago nagnuta ravnica prema Savi, u obliku trougla, koja se smjestila između rijeke Save i Vrbasa, do mjesta Laktaša, odnosno do Kozare i rijeke Jablanice, desne pritoke Save. Zapadni dio područja sastoji se od naplavina sa planine Kozare, a istočni dio područija sastoji se od naplavina rijeke Vrbasa. Sredinom Lijevča polja proteže se malo uzvišen teren, preko koga je, još u davnom vremenu, vodio put, a i danas tuda prolazi put prema Banja Luci.

U pogledu geološkog sastava tla, ispitivanja su pokazala da se smjenjuju divulijalne naslage laporca, glinice, gline, šljunka i pijeska što su donosile rijeke Vrbaška, Jurkovica, a natočito Vrbas.

Površinski humusni, rastresiti sloj je prosječno vrlo tanak i postepeno ptolazi u ilovaču (glinovitu ili pjeskovitu).

Sami pali, sami se porobili.