Nova Topola:1945.

Na Državno poljoprivredno dobro početkom septembra 1945. dolazi Nikola Janković gdje je zatekao agronome Rudolfa Matolnika, vršioca dužnosti upravnika i  Ružu Marković. Matolnik je Nikoli  detaljno objasnio zaduženja i tako je postao prvi ekonom Dobra, Neposredno po preuzimanju dužnosti, otpočela je aktivnost u prikupljanju stoke, inventara, opreme i dr.

U Novoj Topoli je bilo sjedlšte uprave narodnih dobara. Tu su bile tri zaprege i tri kočijaša. sa ormom i kolima u dosta lošem stanju. Uprava je te zaprege ustupila i prevela u ekonomsko dvorište bivšeg njemačkog naseljenika Johana Jansena, gdje je bila privremeno smještena uprava Dobra.

U tom krugu bila je jedna manja prostorija koja je služila kao radnička menza, zatim jedna staja gdje su smješteni konji i jedna staja u koju su bile smještene 23 krave, raznih križanaca, 0d kojih su neke bile vrio dobre muzare. Krave su bile hranjene u štali jer je godina bila jako sušna.

Trava je bila skoro sva pogorjela, tu su zatečena još dva konja od kojih je jedan bio privatno vlasništvo Miloša Novakovića  koji je bio tada pazitelj imanja.

Zaokruženo imanje sastojalo od nekoliko bivših njemačkih imanja. Protezalo se od Šlblć Hana do sela Karajzovaca i do seia Mašića, glavnom državnom cestom od Šibić Hana do raskršća koje se odvaja za Srbac i selo Razboj i na drugoj strani ceste koja vodi za Podgradce. Uzet je mlin za imanje koji se vać nalazio u Novoj Topoli (nekada pripadao Nijemcu. Pored toga mlina zaokružena ie još jedna veća parcela zemljšta koia će kasnije poslužiti za smještaj onih gazdinstava i posjednika koji su bili u granicama imanja kao npr: Prohaske, Manojlovići, Matijaši i drugi.

U krugu gdje se sada nalazi imanje bilo je mnogo posjeda bivših Nijemaca, s jedne i druge strane ceste unutrašnjih posjeda. Prilazi posjedima bili su izgrađeni tvrdi putevi od ceste prema posjedu i tvrdi putevi za koje su bila vezana okolna sela. Pokraj ceste je bilo sa obe strane mnogo kuća u kojima su živjeli doseljenici.

mittelwindthorst_schule1

Bivši mlin (u kojemu su smješteni HZ RO RSP i uprava OOUR “Ratarstvo“) bio je sav razrušen i zapaljen, Preko puta toga mlina bila je škola časnih sestara, koja je također bila razrušena i paljena. Na sadašnjem ekonomskom dvorištu. Bilo je trapističko imanje koje je bilo opasano dupiim zidom od clgle visine do 2.5 m, pokriveno sa dva reda crijepa i zaliveno cimentnim malterom i staklom. Trapistički privredni centar je paljen i izgorio. To je bila ruševina osim okolnih zidova dvorišta, na kojima je postojala jedna velika željezna kapija. Pod dvije velike zgrade nalazio se podrum u kojima su bile ostale prese i nešto kalupa za proizvodnju čuvenog sira trapista. U samom dvorištu se nalazila jedna manja zgrada u koioj je stanovao jedan Poljak sa porodicom. ranije sluga kod Trapista, a poslije iselio u Poljsku.

U selu Trošeljima našli smo dvije mlade omice kobiie, a koje su nekad pripadale Nijemcu Gabrijelu. U septembru mjesecu stigle su iz Bugarske 4 kobile i dva pastuha gidranske rase koje su bile određene za priplod. Ova grla su služila za vožnju fijakera. Ubrzo iza toga na imanje je došao  Jovo Marković prvoborac  i demobilisani kapetan prve klase. Postavljen je za pomoćnika upravnlka….

po sjećanju Ljubomira Lakića

(nastavit će se)

Komentariši