Šta donosi Nacrt o držanju domaćih životinja

DSC0000244

Nacrt o držanju domaćih životinja i Nacrt o uređenju prostora i građevinskom zemljištu treba posmatrati zajedno, jer jedan drugoga dopunjuju. Poslije rasprave o njemu u Skupštini trebao bi dostupan i za javnu raspravu od 30 dana.

Novost je da po nacrtu sada imamo adresu na koju se možemo žaliti i koja je odgovorna za sprovođenje reda u ovoj oblasti. Do sada niko nije bio nadležan za recimo smetanje posjeda od strane  komšijinih peradi i drugih životinja na vašem posjedu. Ako ste trebali da se žalite mora li ste to uraditi preko suda na osnovu Zakona o stvarnim pravima, kada sud dobije tužbu treba da riješi po hitnom postupku u prioritetu pred drugim predmetima. Kako to izgleda kod nas na mom slučaju je vidljivo. U oktobru 2013 sam predao sudu tužbu protiv smetanja posjeda od strane Borislava Bjelanovog Vitkovića i njegovih pernatih životinja i danas 9 mjeseci po tužbi nema ništa, međutim ako vas tuži telekom u roku mjesec dana dobijete poziv da se izjasnite, što po zakonu svakako nije prioritet.

Dakle ja sam se žalio Komunalnoj policiji na gore navedenog i tražio da mu narede da stavi pod kontrolu perad i da mi pod prozor ne istresa đubar, žalio sam se ujedno i veterinarskoj inspekciji da u skladu sa zakonom o veterinarstvu Boro uskladi svoje ponašanje, jer zakon o veterinarstvu reguliše mnoge stvari bitne kako se postupa ako imate domaće životinje, pa recimo pitanje čišćenja kokošinjca gdje vlasnik ljeti mora svaki dan očistiti kokošinjac, zimi jednom nedeljno, ima još dosta regulative gdje ni jedna nije poštovana.

Komunalna policija je došla i rekla da oni ne mogu ništa po pitanju izlaska peradi iz prostora voćnjaka, nisu nadležni, nema zakona, a da po pitanju đubra mogu i donijeli su riješenje da se on ukloni i da se ne smije držati bliže od 50 metara od komšije te da se mora zakopati u roku 24 sata. Veterinarska inspekcija nije ni izašla.

Ova kratka priča je bitna da bi se shvatilo kakvo je stanje bilo, a šta se mjenja po nacrtu. Priča je mnogo šira i bit će još riječi o njoj.

Nacrt predviđa slijedeće:

Član 3
(1) U četvrtoj i petoj zoni gradskog građevinskog zemljišta dozvoljeno držanje domaćih životinja, kako slijedi:
Peradi do 10 komada,
Brojleri do 20 komada,
Zečevi do 3 komada
Svinje do 3 komada
Ovce do 3 komada i
Koze do 3 komada.
(2) Držanje domaćih životinja u šestoj zoni gradskog građevinskog zemljišta u ruralnim područjima je regulisan propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Član 4
(1) Kolektivna stambena jedinica (u daljem tekstu: zgrada) vlasnik stana može držati u kući ili u dvorištu zgrade dva psa, a najviše tri mačke, a njihovi podmladak ne duže od šest mjeseci starosti, uz pismenu saglasnost više od polovine  etažnih vlasnika  zajednice, osim kada je u pitanju držanje psa – vodiča slijepih osoba.
(2) U zgradi  nije dozvoljeno držanje pasa i mačaka na balkonu, terasi ili loggia, tavanu, podrumu, ili drugim zajedničkim prostorijama.
(3) Zabranjeno je uvođenje pasa i mačaka u lift zgrade, osim ako je lift u isto vrijeme ne koriste stanovnici i građani.
(4) U dvorištu individualne stambene zgrade je dozvoljeno da se drži dva psa i tri mačke i njihov podmladak ne duže od šest mjeseci.
(5) Ograničenje iz prethodnog stava u odnosu na broj pasa i mačaka ne odnosi se na registrirane odgajivačnice.

Član 5

Pas se mora držati u posebno ograđenom prostoru za psa (boks), odnosno kućici koja mora biti udaljena od susjedne parcele ili dvorišta najmanje 3 metra, ili vezan na lancu tako da ne može ugroziti prolaznike i susjede, najmanje 1 m od susjedne parcele odnosno ograde.
(2) Na ulazu u kuću odnosno dvorište u kojem se drži pas, mora na vidnom mjestu biti istaknuta ploča s natpisom ČUVAJ SE PSA

Član 7.
(1) Pas se može slobodno kretati radi istrčavanja samo u ograđenom prostoru u dvorištu pod uvjetom da mu je onemogućen izlazak.
(2) Ograničenje iz prethodnog stavka se ne odnosi na lovačke pse, koji mogu kretati slobodno na teritoriji lovišta za vrijeme lova i ovčarske pse za vrijeme čuvanja stoke.
(3) držaoc psa može istog voditi ulicama i drugim javnim površinama na povodniku dužine do 2 metra i na način da su sigurni za sigurnost i ne izazivanje opravdanog straha kod prolaznika.
(4) Odjel za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove će odrediti javne površine na kojima je dozvoljeno puštati pse da se bez povodca slobodno kreću i iste označiti odgovarajućim znakom.

Član 11.
(1) Pernate životinje se mogu držati u pomoćnim objektima ili prostorijama, kao i u dvorištima individualne stambene izgradnje, u ograđenom prostoru ili u kavezu.
(2) Pernate životinje se mogu držati i na otvorenom prostoru, u dvorištu, pod uvjetom da je ovaj ograđen, na takav način da se sprečava nekontroliran izlazak peradi, i uređen tako da se može higijenski održavati.
(3) Objekt, prostorija, ili kavez za držanje pernate životinje mora biti udaljen najmanje 3 metara od stambenog objekta izgrađenog na istoj parceli, a 5 metara od stambenog objekta na susjednoj parceli.

Član 14.
Nadzor nad provođenjem ove odluke vršiće komunalna policija.

Ovo se odnosi na zone 4 i 5 kojoj Topola pripada, čini se da ćemo dobiti i zonu 6 gdje držanje domaćih životinja u šestoj zoni gradskog građevinskog zemljišta i u seoskim područjima regulirano je propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Po tim propisima objekat gdje se drži perad mora biti 10 metara od susjeda, kod ovoga nacrta predviđeno je 5 metara.

Nacrtom nije regulisano pravljenje buke od strane recimo pijetlova koji proizvode buku od 80-90 db kao motorna kosilica, u EU je zabranjeno držanje pijetlova, kao i okolnim zemljama u naseljima pa tako mislim da je trebalo donijeti isti propis, najvjerovatnije vrijedi zakon o buci koji kaže da buka ne smije biti veća od danju 60db, a noću 40db, znači ostaje samo tužba po zakonu o stvarnim pravima što je manjkavost, isto vrijedi za lavež pasa.

Nešto o zonama, po nacrtu od raskršća 500 metara na 4 strane je 4 zona sa desne i lijeve strane po 100 metara, izvan toga je zona 5 lijevo i desno po 50 metara. Ostalo je zona 6, pa tako ćemo imati situaciju da na području Topole vrijede različiti zakoni, što će imati i čudne situacije, u centru Topole kokošinjac može biti na 5 metara od susjeda, a zoni 6 10 metara.

Fotografije koje slijede objašnjavaju sadašnju situaciju, dvorište je moje,  kokoši Bore Vitkovića i ja ne želim njegove kokoši u svome dvorištu, da ih želim imao bih svoje, do sada je bezobrazno ignorisao sva upozorenja, pa sada ćemo vidjeti dali se bahatosti može stati u kraj.

[nggallery id=7]

 

Komentariši